محاسبه سوخت

مصرف گازوئیل خودرو شما با میانگین سرعت طی شده برای هر لیتر در۱۰۰ کیلومتر است.